Haberler

  Kuyucak  Belediyesi İhale İlanları
05.11.2018  AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA İMTİYAZ HAKKININ DEVREDİLMESİ
22.11.2018  AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA İMTİYAZ HAKKININ DEVREDİLMESİ
İHALE İLANI DETAYLARI
İhale  Eklenme Tarihi :  05.11.2018
İhale Başlığı :              AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA İMTİYAZ HAKKININ DEVREDİLMESİ

KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

İhale Makamı :Kuyucak Belediye Başkanlığı -Mali Hizmetler Müdürlüğü

1) İşin Konusu :Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma İmtiyaz Hakkının Devredilmesi

2)Muhammen Bedel:Muhammen bedel aylık 487.00 TL olup geçici teminatı(200.00) TL’dir.

3) İşletme Süresi        :1(bir) yıl

4) İşin Niteliği   :Kuyucak Belediyesi sınırları içinde ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının Lisanslı firmalarca yapılması ihalesi           

5) İhale Tarih ve Saati          :15.11.2018 saat:14.20                                                                              

6) İhalenin Yapılacağı Yer    :Kuyucak Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı Makam Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

7) İhale Usulü                        : 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık İhale Usulü

8) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : Kuyucak Belediye Başkanlığı -Mali Hizmetler  Müdürlüğü

9)İhale şartname bedeli 50.00 TL olup, Belediyemiz veznesine ödeme yapılacaktır.

10) İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

A-Gerçek Kişilerden;

    a) Geçici Teminat.

    b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idareye gönderilecek).

    c) İkametgah Belgesi. 

    ç) İhaleye gireceklerin, toplama ayırma tesisi ve çevre lisans ve yetki belgeleri, araçların ruhsatları ( kiralık ise kiralık sözleşmeleri), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi Belgesi

    d) İhaleye Başvuru ve adres beyanı

   e)İhaleye katılacakların; Kuyucak Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmesi gerekmektedir.

     f)Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

    g)İhale şartname dokümanının alındığına dair belge.

B-İhaleye katılan Tüzel Kişi olması halinde, Tüzel Kişiliğin İdari Merkezinin bulunduğu yerdeki siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuna dair belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

 

C-ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( B ) maddesinde sayılan esaslara göre temin edecekleri belge ve imza sirküleri.

11) İstekliler ihaleye ait şartname ve sözleşmeyi : Kuyucak Belediye Başkanlığı -Mali Hizmetler  Müdürlüğünde görebileceklerdir.

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13)2886 Sayılı İhale Yasası'nın 29'uncu maddesine istinaden ; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

14) İlgililere ilanen duyurulur.

             

 

 

.